Osebni stečaj, odpust obveznosti, poročilo o stanju premoženja in morebitnih ovirah zoper odpust obveznosti, ter postopek za pridobitev odločbe o brezplačni pravni pomoči

Hitro, strokovno, ceneje
Strokovnjaki iz področja osebnih stečajev in odpusta obveznosti vam nudimo pomoč pri sestavi predloga za začetek postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti, ter pri pridobivanju odločbe o brezplačni pravni pomoči, ki vam omogoči začetek stečaja brez plačila začetnega predujma (ta za fizične osebe znaša 1.9.. eur).

Predpogoj za začetek obeh postopkov je plačan začetni predujem ali pridobljena odločba o brezplačni pravni pomoči. Pomagamo vam tudi pri pridobitvi le te. Finančna stiska se kaže na vseh področjih, zato so tudi sodišča postala pri dodeljevanju brezplačne pravne pomoči bolj striktna. Ne ostanite brez brezplačne pravne pomoči, brez postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti le zaradi nevednosti. Izognite se pastem, ki med postopkom ogrožajo dolžnikovo možnost, da uspešno prestane odpustno obdobje, ki je podlaga za odpust vseh obveznosti nastalih do začetka stečajnega postopka. Odreagirajte pravočasno in strokovno na vložen ugovor zoper odpust obveznosti.

V enem dnevu po predložitvi popolne zahtevane dokumentacije vam pripravimo dokumente, ki jih potrebujete za začetek postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti, oziroma vam pomagamo pri sestavi predloga za pridobitev brezplačne pravne pomoči.

Kako se lotim vložitve predloga za začetek stečaja in odpusta obveznosti:

  1. Izpolnite obrazec za pridobitev brezplačne pravne pomoči. Obrazec najdete na spletni strani http://www.sodisce.si/sodni_postopki/brezplacna_pravna_pomoc/
  2. Če ste predlog za brezplačno pravno pomoč že vložili, povejte, ali ste odločbo o brezplačni pravni pomoči prejeli. Tudi če odločbe še nimate vam sestavimo predlog za začetek stečaja, ki ga boste skupaj z izdano odločbo vložili na sodišče.
  3. Odgovorite na spodnja vprašanja, ki nam bodo pomagala pri sestavi vašega predloga.
  4. Po sestavi predloga vam posredujemo navodila, kako in kam vložiti predlog za začetek postopka, ter kaj mu je potrebno priložiti.

 

 

 

Odgovorite na spodnja vprašanja in iz vaših odgovorov bomo sestavili predlog za začetek stečajnega postopka in postopka odpusta obveznosti. Na koncu navedite vso dokumentacijo, s katero lahko potrdite svoje navedbe glede osebnih stanj in premoženja. S tako sestavljenim predlogom boste lahko začeli postopek.

Podatki pomembni za sestavo predloga za začetek postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti:

 

Prosimo, da jih zapisujete v celih stavkih. Natančno opišete vse okoliščine, po katerih vas  sprašujemo in dodajte podatke, ki se vam zdijo pomembni za vaš primer. Več podatkov, kot boste navedli, lažje vam bomo sestavili predlog, ki bo tako bolj obrazložen, s tem pa boste imeli tudi boljšo možnost v zvezi z določitvijo preizkusne dobe. Vse okoliščine po katerih vas sprašujemo so izjemnega pomena, kot rečeno pomagajo pri sestavi predloga, sodišču pa so opora, ko se odloča o določitvi preizkusnega obdobja v razponu od dveh do petih let:

 

1-    Naslov stalnega prebivališča. Pazite, da navedete pravi podatek, saj je ta pomemben za določitev krajevne pristojnosti sodišča. Sodišča ob prejemu predloga te podatke preverjajo, zato vas v primeru, da navedete nepravilen podatek čaka dolg postopek izrekanja o nepristojnosti, preden bo sodišče sploh odločilo o vašem predlogu.

2-    Napišite ime in priimek, če ste fizična oseba oziroma natančno navedite svoje podatke, če ste samostojni podjetnik.

3-    Napišite svoj EMŠO.

4-    Napišite svojo davčno številko.

5-    Natančno pojasnite zakaj predlagate osebni stečaj. Lahko ga predlagate, ker ste nelikvidni ali pa prezadolženi. Razlika med obema pojmoma je pomembna le za sodišče. Za vas in za nas je pomembno dejstvo, da ste v takem finančnem stanju, ko vaše premoženje ne zadošča več za poplačilo dolgov in za normalno življenje. Ste v situaciji, ko je vaše življenje brez postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti  nevzdržno. Iz predloženih podatkov, bomo ugotovili, ali izpolnjujete pogoje za začetek postopka osebnega stečaja.

Kdaj ste nelikvidni?

  1. če ste podjetnik ali zasebnik: takrat, ko za več kot dva meseca zamujate z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 % zneska vaših obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo  obveznosti,
  2. če ste potrošnik, torej fizična oseba: če za več kot dva meseca zamujate z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik vaše plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejemate redno v obdobjih, ki niso daljši od dveh mesecev ali če ste nezaposlen in ne prejemate nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamujate z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov.

6-    Čim bolj natančno opišite kaj je botrovalo temu (razlogi), da ste se znašli v tako slabi finančni situaciji (npr. vzel sem kredit in kasneje izgubil službo; zaradi naraščanja dolga iz naslova obresti, obveznosti nisem mogel poravnavati; zbolel sem, moje podjetje je bilo izbrisano iz sodnega registra in so vsi dolgovi padli name, k tujem dolgu sem pristopil kot porok, razvezal sem se, kar me je pahnilo v hudo osebno stisko, vdajam se alkoholu, prevzel sem delo, ki ga zaradi neplačil mojih dolžnikov nisem mogel poplačati,..itd), poleg tega navedite zakaj ste se spustili v posamezno finančno transakcijo.

7-    Za vsako od vaših obveznosti navedite znesek, ki ga dolgujete, datum nastanaka vašega dolga, kakšen del ste že plačali, zakaj je nastala obveznost in zakaj je niste mogli poravnati, kdo so vaši upniki in vse ostale pomembne okoliščine, ki so botrovale nastanku vaših obveznosti.

8-    Če ste zaposleni natančno navedite, kje ste zaposleni in kakšni so vaši prihodki. Če niste zaposleni navedite mesečne zneske, ki jih prejemate (npr. denarna socialna pomoč, priložnostna dela, otroški dodatki, invalidnina, pokojnina in drugi dohodki). Če dohodkov ali drugih prejemkov nimate, to jasno napišite (npr. nimam dohodkov niti ne prejemam nobenih nadomestil ali drugih prejemkov).

9-    Čim bolj natančno opišite, kako s plačo oziroma mesečnimi zneski preživite mesec, ali vam pri tem kdo pomaga in če, kdo je to in kako vam pomaga, kje živite – najem, lastna nepremičnina, drugo, koliko najemnine plačujete, od kje vam sredstva za plačevanje najemnine, kakšni so mesečni stroški za hrano, nepremičnino, avto, vzdrževanje družine itd.,  koliko vam po plačilu vseh obveznosti ostane.

10- Natančno navedite vse svoje premoženje (premično, nepremično, delnice, vrednostne papirje, dragocenosti, življenska zavarovanja, oziroma vsako drugo stvar, ki predstavlja določeno premoženje). Navedite tudi vse svoje transakcijske račune in pri katerih bankah so odprti. Navedite kakšno je vaše stanje na teh računih.

11- Opišite morebitna osebna stanja (bolezen, razlogi za težave pri iskanju zaposlitve, odvisnosti, razveza, otroci, ki jih morate preživljati, …) ali družinska stanja (smrt v družini, bolezen v družini, izguba nepremičnine v izvršbi, obveznost za preživljanje otrok, druge stiske), zaradi katerih ste se znašli v stiski, ki se je odražala tudi na vašem finančnem stanju.

Opišite kaj ste storili, da bi rešili finančno stisko,  preden ste vložili predlog za začetek postopka.

12- Navedite ali ste dolžni koga preživljati. Če je odgovor da, potem navedite, kdo to je, v kašnem razmerju ste z njim, kje je podlaga za vašo dolžnost preživljanja. Za osebo/e, ki ste jo/jih dolžni preživljati navedite identifikacijske podatke (ime priimek, datum rojstva). Če ste dolžni preživljati otroke na podlagi sodne odločbe, pojasnite ali preživnino plačujete in ali jo plačujete redno. Če ste dolžni preživljati brezposelnega zakonca navedite od kdaj je brezposeln in od kdaj je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.

 

 

Podatki, ki jih navajate morajo biti resnični, saj sodišče za vse vaše navedbe tekom postopka opravlja poizvedbe v dostopnih bazah podatkov. Sodišče na podlagi obrazloženega predloga določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let in ne krajše od dveh let.

Skupaj s predlogom vam bomo posredovali tudi natančna navodila, kakšne so vaše obveznosti med samim stečajnim postopkom, saj kršitev le teh lahko pripelje do ustavitve postopka odpusta obveznosti, kar pa ima za vas lahko nepopravljive posledice.
Posredujemo vam obrazec, ki je sestavni del predloga za začetek stečajnega postopka in se imenuje »poročilo o stanju premoženja«. Zakon zahteva, da je to poročilo overjeno pri notarju.

 

Opozarjamo, da je ovira za odpust obeznosti, če ste bili obsojeni za kazbnivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano in če so vam bile obveznosti že odpuščene in od pravnomočnosti sklepa o odpustu še ni preteklo deset let. Razlog za ugovor zoper odpust obveznosti pa je tudi če ste v zadnjih letih pred uvedbo postopka dali neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov, zaradi česar vam je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000,00 eur, prav tako, če ste v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemali obveznosti, ki so nesorazmerne z vašim premoženjskim položajem, ali ste razpolagali s premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo.

 

Po tem, ko se zoper vas že vodi postopek osebnega stečaja, se lahko znajdete v različnih pravnih situacijah, ki jim sami, če niste pravnik ne boste kos. Najpogostejši so primeri, ko upniki ali upravitelji zoper vas vložijo ugovor proti odpustu obveznosti. Če potrebujete pomoč, vam bomo pomagali tudi pri tem.

 

Naša prednost so predlogi, ki so sestavljeni za vsakega posameznika posebej. Glede na to, da je zgodba vsakega dolžnika drugačna predlogov ne pripravljamo po tipiziranih, v naprej pripravljenih obrazcih, s skopimi obrazložitvami, ki sodišču ne dajo možnosti za odločanje o vsakem posameznem primeru. Vaše stanje in situacijo v kateri ste se znašli bomo obširno opisali in za vsako navedbo našli zakonsko podlago. Predlog za odpust obveznosti bo utemeljen tako v pravnem smislu, kot tudi natančno podkreplen z dejanskim stanjem, kar poveča vašo možnost, da sodišče določi krajšo preizkusno obdobje od petih let.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: